Regulaminy


Regulamin organizacyjny ko豉
POLSKI ZWI╴EK W犵KARSKI
ZARZ. G紟NY

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY KOx
POLSKIEGO ZWI╴KU W犵KARSKIEGO


Warszawa, pa寮ziernik 2002 r.

Spis tre軼i: str.

1. Zasady organizacyjne ko豉 4

2. Cele i zadania ko豉 5

3. W豉dze i organy statutowe ko豉 6
3.1. Walne zgromadzenie ko豉 7
3.2. Zarz康 ko豉 9
3.3. Komisja rewizyjna ko豉 11
3.4. S康 kole瞠雟ki ko豉 12

4. Gospodarowanie powierzonym mieniem 13
5. Zasady organizacji i funkcjonowania sekcji 14
6. Przepisy ko鎍owe 15

1. Zasady organizacyjne ko豉

1.

1. Ko這 jest jednostk terenow Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, nie posiadaj帷
osobowo軼i prawnej, dzia豉j帷 na podstawie Statutu PZW.
2.1. Ko這 jest powo造wane i rozwi您ywane uchwa陰 zarz康u okr璕u Polskiego
Zwi您ku W璠karskiego.
2.2. Na podstawie stosowanych odpowiednio poni窺zych przepis闚 mo瞠 by tak瞠
dokonany podzia lub po陰czenie k馧, je郵i liczebno嗆 ko豉 utrudnia lub
uniemo磧iwia w豉軼iwe realizowanie cel闚 i zada statutowych.

3.1. Powo豉nie ko豉 mo瞠 nast徙i z inicjatywy w豉snej zarz康u okr璕u lub 10 os鏏,
zwanych dalej inicjatorami.
3.2 . Wniosek w sprawie powo豉nia, inicjatorzy sk豉daj wraz z nast瘼uj帷ymi
za陰cznikami:
1/ list inicjator闚 wraz z deklaracjami przynale積o軼i do PZW,
2/ informacj o terminie i miejscu wyznaczenia zebrania za這篡cielskiego.

4. Zebranie za這篡cielskie obraduje, z udzia貫m cz這nka zarz康u okr璕u, wed逝g
nast瘼uj帷ego porz康ku :
1) otwarcie zebrania przez cz這nka zarz康u okr璕u,
2) wyb鏎 przewodnicz帷ego i sekretarza zebrania,
3) uchwalenie planu pracy „ko豉 w organizacji” oraz jego bud瞠tu,
4) wyb鏎 organ闚 „ko豉 w organizacji”: prezesa zarz康u, zarz康u oraz komisji
rewizyjnej i s康u kole瞠雟kiego .

5. Zarz康 okr璕u, w terminie 30 dni od daty odbycia zebrania za這篡cielskiego, je郵i co
najmniej 15 os鏏 jest cz這nkami „ko豉 w organizacji” podejmuje, w obecno軼i przedstawicieli zarz康u „ko豉 w organizacji” uchwa喚 o powo豉niu ko豉 PZW. W uchwale tej zarz康 okr璕u:
1) nadaje ko逝 nazw z oznaczeniem jego siedziby,
2) okre郵a teren dzia豉nia ko豉,
3) mo瞠 ustali minimaln liczebno嗆 cz這nk闚 tego ko豉, jaka powinna zosta osi庵ni皻a po pierwszym roku jego dzia豉lno軼i,
4) mo瞠 powierzy ko逝 w u篡tkowanie wyodr瑿nion cz窷 teren闚 w璠karskich i towarzysz帷ych mu sk豉dnik闚 maj徠kowych z okre郵eniem warunk闚 gospodarowania,
5) zatwierdza plan pracy ko豉 i jego bud瞠t na pierwszy rok kalendarzowy, w kt鏎ym ko這 rozpoczyna dzia豉lno嗆.

6. Ko這 podlega wpisaniu do rejestru k馧, prowadzonego przez zarz康 okr璕u i z t chwil
„ko這 w organizacji” staje si ko貫m PZW, za wybrane na zebraniu za這篡cielskim
w豉dze i organy staj si w豉dzami i organami ko豉.

7.1.Ko這, w zale積o軼i od ustalonego terenu dzia豉nia, otrzymuje nazw: miejskiego, dzielnicowego, powiatowego, gminnego, lub 鈔odowiskowego, z oznaczeniem tego 鈔odowiska (np. nauczycielskie, policyjne, fabryczne, zak豉dowe, itp.).
7.2. Je郵i na danym terenie dzia豉nia nazwy k馧 by造by identyczne nadaje si ko這m dodatkowo kolejne numery i ewentualnie wyr騜niaj帷e je miana.

8. Ko這 mo瞠 utworzy w swych ramach sekcje. Sekcje jako kom鏎ki organizacyjne ko豉 mog by utworzone dla okre郵onych 鈔odowisk lub terenu. Do sekcji stosuje si odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

9. Ko這 mo瞠 tworzy kluby zainteresowa w璠karskich. Klub jest kom鏎k organizacyjn ko豉, skupiaj帷 cz這nk闚 o szczeg鏊nych zainteresowaniach okre郵on dziedzin w璠karsk. Zasady organizacji i funkcjonowania klub闚 okre郵a odr瑿na uchwa豉 Zarz康u G堯wnego PZW.
10. Ko這 u篡wa god豉, barw i piecz璚i wg wzor闚 ustalonych przez Zarz康 G堯wny uchwa陰 ZG PZW nr 97 z dnia 30 marca 2001 r.


2.

1. Ko豉 s御iaduj帷e ze sob lub gospodaruj帷e w obr瑿ie tych samych zbiornik闚 wodnych, rzek, jezior, zalew闚, mog zawiera porozumienia o wsp馧pracy, zwane dalej porozumieniami rejonowymi. W ramach porozumienia mog prowadzi wsp鏊n gospodark rybacko-w璠karsk, wsp鏊n ochron w鏚 oraz realizacj innych zada statutowych.

2. Ko豉 dzia豉j帷e w obr瑿ie porozumie mog podejmowa wsp鏊ne zadania statutowe.

3. Ko豉, kt鏎e zawar造 porozumienia mog powo豉 rad z這穎n z przedstawicieli zarz康闚 k馧, kt鏎a wykonywa b璠zie zadania okre郵one w umowie o wsp馧pracy. Form wsp馧pracy okre郵i zarz康 okr璕u.

4. Porozumienie ulega rozwi您aniu:
1) po up造wie terminu na jaki zosta這 zawarte,
2) na skutek zmiany warunk闚 uzasadniaj帷ych trwanie porozumienia.
3) z powod闚 i w trybie przewidzianych w porozumieniu

2.Cele i zadania ko豉 PZW

3.

1. Do zada ko豉 nale篡 realizacja cel闚 i zada statutowych Zwi您ku, w szczeg鏊no軼i przez:
1) rozwijanie pracy z m這dzie膨 w璠karsk, wdra瘸nie norm etyki w璠karskiej, zasad kole瞠雟twa i wzajemnego poszanowania, strze瞠nia jedno軼i i dobrego imienia Zwi您ku,
2) szkolenie cz這nk闚 w zakresie: ochrony przyrody i 鈔odowiska wodnego, ryboznawstwa, metod po這wu ryb oraz przepis闚 statutu i regulamin闚 obowi您uj帷ych w PZW oraz ustawy o rybactwie 鈔鏚l康owym,
3) prowadzenie egzamin闚 na kart w璠karsk przez komisje egzaminacyjne powo豉ne przez ZO PZW,
4) gospodarowanie terenami w璠karskimi powierzonymi ko逝 ,
5) utrzymywanie w imieniu Zwi您ku kontakt闚 z lokalnymi w豉dzami samorz康owymi oraz wsp馧dzia豉nie z nimi w zakresie zagospodarowania i ochrony w鏚,
6) wsp馧dzia豉nie z policj, Pa雟twow Stra膨 Ryback oraz innymi organizacjami zajmuj帷ymi si ochron przyrody i 鈔odowiska wodnego,
7) popularyzowanie sportowego po這wu ryb oraz organizowanie zawod闚 w璠karskich,
8) prowadzenie dzia豉lno軼i turystyczno-w璠karskiej, w tym : schronisk, stanic i przystani w璠karskich,
9) organizowanie i zaspokajanie r騜norodnych zainteresowa w璠karskich zg豉szanych przez cz這nk闚 ko豉, mi璠zy innymi przez tworzenie odpowiednich klub闚 zainteresowa i zapewnienie im w豉軼iwych warunk闚 pracy,
10) sprawowanie nale篡tej opieki nad maj徠kiem Zwi您ku, powierzonym ko逝.

4.

1. Zarz康 okr璕u mo瞠 udzieli pe軟omocnictwa zarz康owi ko豉 do zaci庵ania zobowi您a i nabywania praw maj徠kowych w zakresie zwyk貫go zarz康u, okre郵aj帷 maksymaln ich wysoko嗆, kt鏎a nie mo瞠 przekroczy kwot w zatwierdzonym bud瞠cie ko豉.
Do dokonywania innych czynno軼i prawnych przez ko這 w imieniu okr璕u niezb璠ne jest pe軟omocnictwo szczeg馧owe z zachowaniem wymog闚 prawnych co do formy,
Ko這 mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie okre郵onym przez zarz康 okr璕u. Dochody z takiej dzia豉lno軼i okr璕 PZW przeznacza na dzia豉lno嗆 statutow ko豉.

2. Obs逝g finansowo-ksi璕ow ko豉 wykonuje biuro zarz康u okr璕u, uprawnione do kontroli dokumentacji finansowej k馧.

3. Kontrola realizacji zada ko豉 nale篡 do kompetencji komisji rewizyjnej ko豉 i organ闚 statutowych wy窺zego stopnia.

5.

1. W celu uzgadniania kierunk闚 dzia豉, ich jednolito軼i i przyspieszania przep造wu informacji pomi璠zy zarz康ami k馧 i okr璕u, mog by organizowane narady rejonowe prezes闚 k馧. Narady te zwo逝je zarz康 okr璕u z w豉snej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby prezes闚 k馧.

2. Wnioski i opinie wypracowane na naradach, je郵i zostan zatwierdzone przez zarz康 okr璕u, obowi您uj zarz康y k馧.

6.

1. Zasady przyjmowania i skre郵ania z ewidencji cz這nk闚 Zwi您ku okre郵a statut PZW.

2. Cz這nek PZW ma prawo przenie嗆 si do innego ko豉, w tym na terenie innego okr璕u, z zachowaniem nabytych praw i sta簑 cz這nkowskiego.

3. Przeniesienie si cz這nka PZW do innego ko豉 nast瘼uje na podstawie o鈍iadczenia i obowi您uje z chwil przekazania karty ewidencyjnej przez ko這 macierzyste do innego wskazanego ko豉, co powinno nast徙i niezw這cznie.

4. Ko這 prowadzi dokumentacj cz這nkowsk wed逝g zasad ustalonych przez zarz康 okr璕u.

5. Cz這nek PZW mo瞠 nale瞠 tylko do jednego ko豉.


3.W豉dze i organy statutowe ko豉

7.
1. W豉dzami ko豉 s :
1) walne zgromadzenie ko豉, w kt鏎ym bior udzia cz這nkowie lub delegaci sekcji w ko豉ch podzielonych na sekcje,
2) zarz康 ko豉.

2. Organem kontrolnym ko豉 jest komisja rewizyjna ko豉.

3. Organem orzekaj帷ym w sprawach narusze obowi您k闚 cz這nkowskich przez cz這nk闚 PZW, niepe軟i帷ych funkcji we w豉dzach i organach, jest s康 kole瞠雟ki ko豉.

4. Wyboru w豉dz i organ闚 ko豉 dokonuje walne zgromadzenie ko豉 w g這sowaniu tajnym, o ile wi瘯szo嗆 uczestnik闚 nie opowie si za g這sowaniem jawnym.

5. Uchwa造 walnego zgromadzenia ko豉 oraz wybory w豉dz i organ闚 s wa積e i zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚:
1) w pierwszym terminie przy obecno軼i co najmniej po這wy liczby cz這nk闚 (delegat闚) uprawnionych do g這sowania,
2) w drugim terminie niezale積ie od liczby obecnych cz這nk闚 uprawnionych do g這sowania.

3. 1. Walne zgromadzenie ko豉

8.

1. Walne zgromadzenia ko豉 s :
1) sprawozdawcze - odbywane corocznie,
2) sprawozdawczo - wyborcze, odbywane co cztery lata,
3) nadzwyczajne dla podejmowania uchwa tylko w tych sprawach, do rozpatrzenia kt鏎ych zosta造 zwo豉ne.

2. Walne zgromadzenia zwo逝je zarz康 ko豉. Prawo udzia逝 w nim maj wszyscy cz這nkowie i cz這nkowie uczestnicy ko豉, albo - w ko豉ch podzielonych na sekcje -delegaci wybrani, zgodnie z ordynacj wyborcz uchwalon przez zarz康 okr璕u, na zebraniach sekcji, w kt鏎ych maj prawo uczestniczy wszyscy cz這nkowie i cz這nkowie uczestnicy nale膨cy do sekcji.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwo逝je zarz康 na :
1) 膨danie zarz康u okr璕u,
2) podstawie w豉snej uchwa造,
3) wniosek komisji rewizyjnej ko豉 lub okr璕owej komisji rewizyjnej,
4) wniosek 1/3 liczby cz這nk闚 lub delegat闚 ko豉.

4. O terminie, miejscu i porz康ku dziennym walnego zgromadzenia cz這nk闚 (delegat闚) zarz康 ko豉 zawiadamia cz這nk闚 z 21 dniowym wyprzedzeniem w spos鏏, kt鏎y zapewni dotarcie tej wiadomo軼i do wszystkich cz這nk闚 (delegat闚). Zawiadomienia winny by wysy豉ne listownie do ka盥ego cz這nka (delegata) albo og豉szane w lokalnej prasie, a nadto – obligatoryjnie - wywieszane na tablicach og這sze ko豉.

5. Kompetencje zwyczajnego walnego zgromadzenia ko豉 okre郵a 53 Statutu PZW.

9.


1. W walnym zgromadzeniu uczestniczy maj prawo z g這sem decyduj帷ym wszyscy cz這nkowie ko豉 (delegaci sekcji), a z g這sem doradczym cz這nkowie - uczestnicy i osoby zaproszone.

2. Udzia w walnym zgromadzeniu ko豉 uczestnicz帷y potwierdzaj podpisem.

3. Walne zgromadzenie otwiera prezes zarz康u ko豉, po czym proponuje wyb鏎 przewodnicz帷ego zgromadzenia, jego zast瘼cy i sekretarza. Wyb鏎 odbywa si w g這sowaniu jawnym.

4. Po wyborze przewodnicz帷ego prezes zarz康u ko豉 przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad.

5. Zgromadzenie w g這sowaniu jawnym uchwala - na podstawie projekt闚 opracowanych przez zarz康 - porz康ek i regulamin obrad.

6. Wybor闚 komisji: mandatowej, wyborczej, skrutacyjnej do obliczania wynik闚 g這sowa oraz komisji uchwa i wniosk闚 dokonuje si w sk豉dzie liczbowym zale積ym od potrzeb i liczby uczestnik闚 zgromadzenia. Wybory komisji odbywaj si w g這sowaniu jawnym.

7. Czas przem闚ie i wypowiedzi w dyskusji przewodnicz帷y reguluje w zale積o軼i od liczby m闚c闚.

8. Wnioski zg這szone w toku dyskusji przewodnicz帷y odsy豉 do komisji uchwal oraz poddaje pod g這sowanie w kolejno軼i ich zg豉szania. Nie mog by przyj皻e pod obrady wnioski sprzeczne ze Statutem PZW i przepisami prawa.

9. Przed przyst徙ieniem do g這sowania przewodnicz帷y sprawdza, czy sprawa nie wymaga kwalifikowanej wi瘯szo軼i g這s闚, stosownie do postanowie Statutu.

10. Wnioski formalne powinny dotyczy wy陰cznie :
1) ograniczenia czasu wypowiedzi,
2) zamkni璚ia listy dyskutant闚,
3) przerwania dyskusji,
4) zamkni璚ia listy kandydat闚 do komisji i w豉dz ko豉.

10.

1. Przewodnicz帷y komisji wyborczej przedstawia walnemu zgromadzeniu zaproponowane przez komisj listy kandydat闚 :
1) na prezesa zarz康u ko豉,
2) do zarz康u ko豉,
3) do komisji rewizyjnej,
4) do s康u kole瞠雟kiego,
5) na delegat闚 i ich zast瘼c闚 na okr璕owy zjazd delegat闚 PZW.

2. Uczestnicy walnego zgromadzenia mog zg豉sza inne kandydatury w liczbie nie przekraczaj帷ej 25% stanu liczbowego ustalonego dla poszczeg鏊nych w豉dz i organ闚. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji prezesa zarz康u ko豉.

3. Po ustaleniu listy kandydat闚, uzyskania od nich zgody na kandydowanie oraz wys逝chaniu g這s闚 uczestnik闚 walnego zgromadzenia, przewodnicz帷y zamyka list kandydat闚.

4. Wyboru w豉dz i organ闚 ko豉, walne zgromadzenie dokonuje w g這sowaniu tajnym, chyba, 瞠 wi瘯szo嗆 cz這nk闚 walnego zgromadzenia opowie si zag這sowaniem jawnym. W wypadku nie uchwalenia g這sowania jawnego, przewodnicz帷y zarz康za – w razie gdyby w sk豉dzie wybranej komisji by造 osoby kandyduj帷e - wyb鏎 na ich miejsce innych cz這nk闚 komisji skrutacyjnej.

5. W pierwszym g這sowaniu wybierany jest prezes zarz康u ko豉. Prezesem wybranym jest kandydat, kt鏎y uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 g這s闚 lub inn wi瘯szo嗆 je郵i ordynacja wyborcza wprowadzi taki wym鏬.

6. Kandydat na prezesa zarz康u, kt鏎y nie zosta wybrany na t funkcj zostaje w陰czony na list kandydat闚 do zarz康u, o ile wyrazi na to zgod.

7. Liczb wybieranych delegat闚 i ich zast瘼c闚 na zjazd okr璕owy, wybieranych przez ko這, ustala zarz康 okr璕u, na podstawie uchwalonej ordynacji wyborczej.

8. W przypadku zdekompletowania sk豉du osobowego w豉dz i organ闚 statutowych ko豉, walne zgromadzenie mo瞠 dokona wybor闚 uzupe軟iaj帷ych lub zatwierdzi kooptacje dokonan przez zarz康 lub organy statutowe ko豉.

11.

1. Sekretarz walnego zgromadzenia sporz康za protok馧 z przebiegu obrad, zawieraj帷y w swej tre軼i wyniki g這sowania w wyborach i nad podejmowaniem uchwa.

2. Protok馧 podpisany przez przewodnicz帷ego i sekretarza sporz康za si w dw鏂h egzemplarzach i w ci庵u 14 dni od daty odbycia zgromadzenia jeden egzemplarz przekazuje do zarz康u okr璕u.

3. Egzemplarz protoko逝 wraz z za陰czonymi do niego protok馧ami komisji oraz uchwa豉mi podj皻ymi na walnym zgromadzeniu przechowuje si w aktach ko豉.

3.2. Zarz康 ko豉

12.

1. Zarz康 ko豉 sk豉da si z prezesa i 4 -14 cz這nk闚.

2. Na pierwszym posiedzeniu, kt鏎e powinno si odby najp騧niej w ci庵u 7 dni od dnia wybor闚, cz這nkowie zarz康u wybieraj spo鈔鏚 siebie, na wniosek prezesa :
1) wiceprezes闚 w liczbie ustalonej przez zarz康,
2) sekretarza,
3) skarbnika,
4) gospodarza ko豉.

3. Zarz康 wybiera spo鈔鏚 cz這nk闚 ko豉 opiekuna m這dzie篡 w璠karskiej i rzecznika dyscyplinarnego ko豉.

4. Zarz康 odbywa posiedzenia w miar potrzeby, jednak nie rzadziej ni raz w miesi帷u.

5. W okresie mi璠zy posiedzeniami zarz康u prac ko豉 kieruje prezes lub w jego imieniu wyznaczony przez niego wiceprezes lub inna osoba ze sk豉du zarz康u.

6. Posiedzeniom zarz康u ko豉 przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecno軼i wiceprezes wyznaczony przez prezesa lub osoba wybrana przez obecnych. Z przebiegu zebrania sekretarz lub wyznaczony protokolant sporz康za protok馧, kt鏎y podpisuje przewodnicz帷y obradom i protokolant. Protok馧 jest odczytywany i zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu zarz康u.

7. Zakres dzia豉nia i kompetencje zarz康u ko豉 okre郵a 55 Statutu PZW.

8. Zarz康 Ko豉 mo瞠 w drodze uchwa造 odwo豉 ze swego sk豉du ka盥ego z powodu bezczynno軼i lub nieusprawiedliwionej nieobecno軼i na trzech kolejnych posiedzeniach albo te z powodu dzia豉 sprzecznych z prawem lub statutem.

9. W razie zdekompletowania sk豉du zarz康u, zarz康 ko豉 jest uprawniony do uzupe軟ienia swego sk豉du spo鈔鏚 cz這nk闚 ko豉. Kooptacja podlega zatwierdzeniu przez najbli窺ze walne zgromadzenie cz這nk闚 ko豉.

13.

1. Prezes zarz康u ko豉 reprezentuje ko這, kieruje pracami zarz康u i organizuje ca這kszta速 dzia豉lno軼i ko豉, a w szczeg鏊no軼i :
1) kieruje wykonywaniem plan闚 i program闚 pracy ko豉,
2) nadzoruje prace nad opracowywaniem preliminarza bud瞠towego oraz sprawuje nadz鏎 nad jego realizacj,
3) inspiruje wsp馧dzia豉nia z innymi podmiotami i instytucjami w sprawach potrzeb w璠karskich,
4) kieruje prac zarz康u, zwo逝je posiedzenia zarz康u, przewodniczy obradom,
5) podpisuje uchwa造, protoko造 i korespondencj wychodz帷,
6) wykonuje i nadzoruje wykonywanie uchwa walnego zgromadzenia, planu i bud瞠tu ko豉 oraz uchwa i zalece w豉dz Zwi您ku i organ闚 rewizyjnych,
7) aprobuje dokumenty kasowe po uprzednim ich sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez skarbnika,
8) ponosi odpowiedzialno嗆 organizacyjn za dzia豉lno嗆 niezgodn z przepisami zwi您kowymi,
9) odpowiada za przep造w 鈔odk闚 pieni篹nych w kole.

2. Wiceprezes zarz康u ko豉 wyznaczony przez prezesa zast瘼uje prezesa w czasie jego nieobecno軼i, realizuj帷 zadania wymienione w ust.1, pkt 1-8, a ponadto :
1) wykonuje czynno軼i wynikaj帷e z podzia逝 zada dokonanego przez zarz康 ,
2) wsp馧dzia豉 z pozosta造mi cz這nkami zarz康u w realizacji zada statutowych ko豉 w zakresie ustalonym przez zarz康, nadzoruje prac komisji problemowych, sekcji ko豉 i klub闚 zainteresowa w璠karskich, przygotowuje projekty um闚, porozumie i korespondencji zwi您anej z jego zakresem zada,
3) ponosi odpowiedzialno嗆 organizacyjn za prawid這we wykonywanie zada wynikaj帷ych z zakresu jego kompetencji.

3. Sekretarz ko豉 prowadzi, zgodnie z obowi您uj帷ymi w PZW przepisami, dokumentacj ko豉, a w szczeg鏊no軼i :
1) ewidencj cz這nk闚 ko豉 obejmuj帷 : przyj璚ia nowych cz這nk闚, skre郵enia cz這nk闚, przeniesienia cz這nk闚, odznacze cz這nk闚,
2) przechowuje akta ko豉 i sprawuje piecz nad nimi,
3) przechowuje piecz耩 ko豉, piecz皻uje dokumenty oraz kontrasygnuje decyzje i pisma podpisywane przez prezesa zarz康u lub wiceprezesa w sprawach organizacyjnych i innych wysy豉nych w imieniu zarz康u,
4) nadzoruje rejestracj korespondencji przychodz帷ej i wychodz帷ej oraz jej archiwizacj,
5) przygotowuje pisma, sprawozdania, zawiadomienia i komunikaty oraz sprawuje piecz nad tablicami og這sze,
6) prowadzi protoko造 z walnych zgromadze, posiedze zarz康闚 oraz innych zebra organizowanych przez zarz康 ko豉,
7) odpowiada za prowadzenie kroniki ko豉,
8) odpowiada za obieg dokumentacji w kole.

4. Skarbnik ko豉 prowadzi dokumentacj gospodarki finansowej zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowo軼i w kole oraz instrukcj kontroli i obiegu dokument闚 obowi您uj帷ymi w Polskim Zwi您ku W璠karskim oraz nadzoruje jej prawid這wo嗆 i zgodno嗆 z zatwierdzonym preliminarzem bud瞠towym ko豉, a tak瞠 wykonuje inne czynno軼i z tego zakresu, w szczeg鏊no軼i :
1) opracowuje projekt bud瞠tu ko豉, przedstawia go do rozpatrzenia przez zarz康 ko豉 i zatwierdzenia przez walne zgromadzenie cz這nk闚 ko豉,
2) prowadzi ewidencj przychod闚 i wydatk闚 ko豉, sporz康za raporty kasowe i bankowe tych zasz這軼i i przekazuje za陰czone do dowody ksi璕owe do biura zarz康u okr璕u w terminach okre郵onych w instrukcji obiegu i kontroli dokument闚,
3) przyjmuje nale積o軼i i reguluje zobowi您ania, za kt鏎e opowiada ko這,
4) przyjmuje sk豉dki cz這nkowskie i okr璕owe i inne wp豉ty cz這nkowskie, odprowadza je w wyznaczonym terminie do zarz康u okr璕u,
5) odpowiada za pobrane z zarz康u okr璕u znaki warto軼iowe PZW, za terminowe rozliczanie si z ich sprzeda篡 oraz terminowe odprowadzanie uzyskanych 鈔odk闚 pieni篹nych z tej sprzeda篡 do kasy lub na rachunek bankowy zarz康u okr璕u,
6) nadzoruje i koordynuje sprzeda znak闚 PZW przez inne osoby uprawnione do sprzeda篡 znak闚,
7) dysponuje wraz z prezesem zarz康u ko豉 lub upowa積ionymi cz這nkami zarz康u rachunkiem ko豉 na podstawie karty wzor闚 podpis闚 z這穎nych do banku,
8) opracowuje sprawozdania finansowe w zakresie ustalonym przez zarz康 okr璕u i udost瘼nia je zarz康owi ko豉 i komisji rewizyjnej,
9) przedstawia na posiedzeniach zarz康u informacje o stanie realizacji bud瞠tu ko豉 i przedstawia do akceptacji projektowane do zawarcia umowy oraz dokonane wydatki,
10) wystawia legitymacje cz這nkowskie w porozumieniu z sekretarzem ko豉,
11) prowadzi ksi璕i inwentarzowe ko豉 lub nadzoruje ich prowadzenie przez gospodarza ko豉,
12) prowadzi ksi璕 druk闚 軼is貫go zarachowania i przechowuje ksi捫eczk czekow,
13) w przypadku zatrudnienia w kole pracownika prowadz帷ego rachunkowo嗆, skarbnik obejmuje ca趾owity nadz鏎 nad zakresem czynno軼i tej osoby.
14) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid這wo軼i, skarbnik ma obowi您ek natychmiast zg這si ich fakt zarz康owi i komisji rewizyjnej ko豉.

5. Gospodarz ko豉 軼i郵e wsp馧dzia豉 z cz這nkami zarz康u ko豉 odpowiedzialnymi za stan maj徠ku b璠帷ego w u篡tkowaniu ko豉 oraz za gospodark rybacko-w璠karsk i ochron w鏚, a zw豉szcza:
1) nadzoruje prace pracownik闚 schroniska, przystani, stanicy i innych urz康ze wodnych,
2) opiekuje si sprz皻em i innymi sk豉dnikami maj徠kowymi w kole, organizuje ich konserwacj i napraw,
3) wsp馧dzia豉 z osobami prowadz帷ymi prace gospodarcze zwi您ane z zarybianiem i ochron w鏚.

6. Opiekun m這dzie篡 w璠karskiej organizuje prac sekcji m這dzie穎wej, utrzymuje kontakt ze szko豉mi i rodzicami w kwestiach dotycz帷ych cz這nk闚 - uczestnik闚 ko豉.

7. Do zada rzecznika dyscyplinarnego ko豉 nale篡 prowadzenie spraw narusze obowi您k闚 statutowych przez cz這nk闚 PZW a w szczeg鏊no軼i :
1) prowadzenie post瘼owania wyja郾iaj帷ego wynikaj帷ego z doniesienia o naruszeniach, w trybie regulaminu post瘼owania w tych sprawach i opracowywanie wniosk闚 o ukaranie,
2) wyst瘼owaniem przed s康em kole瞠雟kim,
3) prowadzenie rejestru orzeczonych kar.
Szczeg馧owy tryb post瘼owania rzecznika dyscyplinarnego ko豉 okre郵a Regulamin dzia豉nia rzecznik闚 dyscyplinarnych Polskiego Zwi您ku W璠karskiego.

8. W zale積o軼i od zakresu dzia豉nia ko豉 i jego potrzeb, zarz康 ko豉 mo瞠 ustanowi inne funkcje w kole, jak: kapitana sportowego, gospodarza schroniska, inspektora ds. zarybie, kronikarza itp. pod warunkiem, 瞠 uchwa豉 zarz康u ko豉 okre郵i zakres obowi您k闚 cz這nk闚 zarz康u wykonuj帷ych te funkcje.

3.3. Komisja rewizyjna ko豉

14.

1. Komisja rewizyjna ko豉 jest organem kontroli wewn皻rznej ko豉.

2. W zale積o軼i od stanu liczbowego cz這nk闚 ko豉, komisj rewizyjn ko豉 powinna wybiera si w liczbie 3 - 7 cz這nk闚. Cz這nkowie wybieraj spo鈔鏚 siebie przewodnicz帷ego, zast瘼c i sekretarza.

3. Komisja rewizyjna ko豉 odbywa swe zebrania nie rzadziej ni raz w kwartale. Zebrania komisji s protoko這wane.

4. Komisja rewizyjna ko豉 mo瞠 przeprowadza kontrol w ka盥ej dziedzinie pracy ko豉, w ustalonym przez siebie czasie, nie rzadziej ni raz w roku. Komisja z ka盥ej kontroli sporz康za protok馧, ustala wnioski pokontrolne i dor璚za je zarz康owi ko豉. Ponadto corocznie sk豉da sprawozdanie ze swej dzia豉lno軼i walnemu zgromadzeniu ko豉, a na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym dodatkowo sk豉da wniosek w sprawie absolutorium dla cz這nk闚 ust瘼uj帷ego zarz康u ko豉.

5. Do zakresu dzia豉lno軼i komisji rewizyjnej nale篡 kontrolowanie spraw w zakresie przestrzegania Statutu PZW, realizacji uchwa walnego zgromadzenia i w豉dz wy窺zego stopnia, przestrzegania dyscypliny finansowej, gospodarno軼i i celowo軼i wydatk闚, dzia豉 na rzecz ochrony mienia PZW, a w szczeg鏊no軼i:
1) sprawdzanie prawid這wo軼i ewidencjonowania, przechowywania i rozchodowywania znak闚 warto軼iowych PZW i innych sk豉dnik闚 maj徠kowych,
2) badanie zgodno軼i stanu faktycznego ze stanem ksi璕owym got闚ki w kasie, znak闚 warto軼iowych PZW i innych przedmiot闚 u篡tkowanych przez ko這,
3) kontrole celowo軼i wydatk闚 i rzetelno軼i wystawianych dokument闚,
4) sprawdzanie przebiegu zarybie zbiornik闚 wodnych oraz jego udokumentowania.

6. Protok馧 z przeprowadzonej kontroli powinien zawiera :
1) okre郵enie przedmiotu kontroli i zakresu dokonanych czynno軼i kontrolnych oraz okresu czasu obj皻ego kontrol,
2) ustalony na podstawie kontroli stan faktyczny, odst瘼stwa w stosunku do stanu wynikaj帷ego z obowi您uj帷ych przepis闚, stwierdzenie nieprawid這wo軼i z ustaleniem ich przyczyn i os鏏 za nie odpowiedzialnych,
3) wnioski pokontrolne.

7. Szczeg馧owy tryb funkcjonowania komisji rewizyjnych ko豉 okre郵a Regulamin komisji rewizyjnych Polskiego Zwi您ku W璠karskiego.

3.4. S康 kole瞠雟ki ko豉

15.

1. S康 kole瞠雟ki jest organem orzekaj帷ym w sprawach narusze obowi您k闚 statutowych. Sk豉da si z 3-11 cz這nk闚 wybranych przez walne zgromadzenie ko豉. O liczebno軼i sk豉du s康u danego ko豉, decyduje walne zgromadzenie ko豉, kieruj帷 si liczebno軼i cz這nk闚 ko豉.

2. Prac s康u kole瞠雟kiego ko豉 kieruje przewodnicz帷y przy pomocy zast瘼cy i sekretarza, wybierani ze swego grona przez s康.

3. S康 kole瞠雟ki ko豉, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko cz這nkom ko豉, z wyj徠kiem spraw cz這nk闚 kt鏎zy pe軟i funkcj we w豉dzach i organach ko豉 lub w豉dzach i organach wy窺zych szczebli.

4. Sad kole瞠雟ki ko豉 orzeka w zespo豉ch z這穎nych z trzech cz這nk闚, z kt鏎ych jeden wyznaczony przez przewodnicz帷ego s康u, jest przewodnicz帷ym zespo逝.

5. S康 kole瞠雟ki ko豉 sk豉da sprawozdanie ze swej dzia豉lno軼i na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo - wyborczym ko豉.

6. Na podstawie porozumienia dw鏂h lub wi璚ej k馧 mo瞠 by utworzony wsp鏊ny dla tych k馧 s康 kole瞠雟ki. W闚czas sk豉da swe sprawozdanie w ka盥ym z tych k馧.

7. Szczeg馧owy tryb post瘼owania s康闚 kole瞠雟kich ko豉 okre郵a Regulamin post瘼owania w sprawach przewinie cz這nk闚 PZW.

4. Gospodarowanie powierzonym mieniem

16.

1. Ko這 gospodaruje maj徠kiem PZW, powierzonym przez zarz康 okr璕u na podstawie uchwa造 i przekazanym protoko貫m zdawczo odbiorczego, w celu wykonywania przez ko這 zada statutowych Zwi您ku.

2. Maj徠ek stanowi w豉sno嗆 Polskiego Zwi您ku W璠karskiego, a je郵i zosta nabyty przez okr璕 jako osob prawn, stanowi w豉sno嗆 okr璕u PZW.

3. Ko這 mo瞠, na podstawie pe軟omocnictwa zarz康u okr璕u, otwiera rachunki bankowe, gromadzi na nich 鈔odki pieni篹ne okr璕u i nimi dysponowa w ramach udzielonych pe軟omocnictw.

4. Gospodarka finansowa ko豉 odbywa si na podstawie uchwalanego corocznie przez zarz康 ko豉 bud瞠tu, uprzednio zaopiniowanego przez zarz康 okr璕u.

5. Fundusze PZW, kt鏎ymi dysponuje ko這 sk豉daj si z:
- ustalanych przez zarz康 okr璕u w uchwale opiniuj帷ej bud瞠t ko豉:
1) wpisowego,
2) sk豉dki cz這nkowskiej,
3) sk豉dki okr璕owej, je郵i ko這 prowadzi gospodark rybacko-w璠karsk,
4) dochod闚 uzyskiwanych przez ko這,
- dobrowolnych wp豉t cz這nkowskich, darowizn i subwencji od os鏏 fizycznych i
prawnych, przekazywanych z przeznaczeniem dla ko豉,
- innych kwot przekazanych do dyspozycji ko豉 przez zarz康 okr璕u z
przeznaczeniem na sfinansowania okre郵onych zamierze w ramach cel闚 i
zada statutowych.

6. Odpowiedzialno嗆 materialn za urz康zenia, przedmioty i 鈔odki pieni篹ne, b璠帷e w posiadaniu ko豉, ponosz osoby, kt鏎e mienie przyj窸y w imieniu ko豉 lub osoby, kt鏎e zobowi您a造 si do zwrotu lub rozliczenia si z powierzonego mienia. Warunkiem powierzenia mienia jest z這瞠nie przez tak osob o鈍iadczenia o przyj璚iu odpowiedzialno軼i materialnej za powierzone mienie.

17.

1. W razie gdy ko這:
1) uzyska zgod na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej z przeznaczeniem dochod闚 na cele statutowe ko豉, albo
2) zostanie mu powierzone prowadzenie gospodarki rybacko-w璠karskiej, polegaj帷ej na zarybianiu, hodowli i od這wach ryb oraz ochronie w鏚 zarz康 okr璕u mo瞠, na wniosek zarz康u ko豉, wyrazi zgod na samodzielno嗆 finansow ko豉 w ramach okr璕u polegaj帷 na tym, 瞠 ko這 przestrzegaj帷 przepis闚 obowi您uj帷ych w PZW i realizuj帷 zadania zawarte w uchwa豉ch w豉dz naczelnych i okr璕owych Zwi您ku oraz zakresu umocowa okre郵onych w pe軟omocnictwie zarz康u okr璕u:
- prowadzi b璠zie samodzielnie rachunkowo嗆 i sporz康za sprawozdania finansowe zgodnie z obowi您uj帷ym planem kont w PZW, rozliczaj帷 si bezpo鈔ednio ze zobowi您a podatkowych oraz 鈍iadcze z tytu逝 ubezpiecze spo貫cznych i zdrowotnych,
- dokona rejestracji w systemie REGON w wojew鏚zkim urz璠zie statystycznym oraz
w systemie NIP w urz璠zie skarbowym i odpowiednio w zak豉dzie ubezpiecze spo貫cznych,
- zatrudni pracownik闚 do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej oraz do prowadzenia rachunkowo軼i w zakresie uzgodnionym z zarz康em okr璕u,
- opracowywa i sk豉da b璠zie roczne sprawozdanie finansowe do zarz康u okr璕u
we wskazanym terminie.

2. Ko這 mo瞠 tworzy 這wiska specjalne na zasadach okre郵onych w uchwale Zarz康u Okregu PZW. Wp造wy z gospodarki na tych 這wiskach stanowi doch鏚 ko豉.

3. Koszty zwi您ane z zatrudnianiem pracownik闚 w dzia豉lno軼i gospodarczej przez takie ko這 b璠 finansowane z przychod闚 uzyskiwanych z tej dzia豉lno軼i.

18.

W przypadku, o kt鏎ym wy瞠j:
1. Kierownika jednostki gospodarczej i g堯wnego ksi璕owego w kole zatrudnia i rozwi您uje z nimi umowy o prac zarz康 ko豉. Pozosta造ch pracownik闚 zatrudnia zarz康 ko豉 na wniosek kierownika jednostki gospodarczej.

2. Kierownik jednostki gospodarczej samodzielnie kieruje realizacj plan闚 uchwalonych przez zarz康 ko豉 i ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 za powierzony mu maj徠ek oraz za wyniki ekonomiczno-finansowe.

3. Zatrudnianie i wynagradzanie pracownik闚 odbywa si wed逝g regulaminu zatrudniania i wynagradzania, stosowanego przez okr璕.

19.

W razie cofni璚ia ko逝 samodzielno軼i zarz康 okr璕u zawiadamia organy podatkowe, ZUS i WUS oraz przeprowadza likwidacj spraw gospodarczych ko豉, przejmuj帷 wierzytelno軼i i d逝gi, w tym sprawy pracownicze, a tak瞠 zabezpieczy dokumentacje finansow i ksi璕ow.

5. Zasady organizacji i funkcjonowania sekcji

20.

1. Uchwa喚 w sprawie utworzenia w kole sekcji podejmuje Zarz康 ko豉 zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚.

2. Na podstawie uchwa造 zarz康u okr璕u w sk豉d ko豉, jako jego sekcja mo瞠 by w陰czone inne ko這, kt鏎e na skutek zmniejszenia si liczby cz這nk闚 jest rozwi您ywane.

3. Sekcja jest kom鏎k organizacyjn ko豉 i dzia豉 w imieniu i na rzecz ko豉. Sekcje m這dzie穎we uwzgl璠niaj w swoim dzia豉niu, godzenie obowi您k闚 szkolnych z przynale積o軼i i obowi您kami w Polskim Zwi您ku W璠karskim.

4. Cz這nek ko豉 mo瞠 nale瞠 tylko do jednej sekcji w kole, wed逝g w豉snego wyboru.

5. Pierwsze zebranie sekcji zwo逝je zarz康 ko豉. Jego obradom przewodniczy cz這nek zarz康u ko豉.

6. Sekcj kieruje jej przewodnicz帷y, a podczas jego nieobecno軼i zast瘼ca, kt鏎zy s wybierani na pierwszym og鏊nym zebraniu sekcji. Funkcje pe軟ione w sekcji trwaj r闚noleg貫 z kadencj zarz康u ko豉. W miar potrzeby sekcja mo瞠 poszerzy sk豉d kierownictwa o sekretarza, gospodarza, kapitana sportowego. W tym przypadku sekcja wzoruje si na zasadach pracy zarz康u ko豉 okre郵onych w niniejszym regulaminie.

7. Cz這nkami pe軟i帷ymi funkcje w sekcji m這dzie穎wej mog by r闚nie osoby, kt鏎e nie uko鎍zy造 16 lat.

8. Wybory os鏏 sprawuj帷ych funkcje kierownicze w sekcji odbywaj si w g這sowaniu jawnym.

9. Przewodnicz帷y sekcji lub jego zast瘼ca uczestnicz w posiedzeniach zarz康u ko豉.

21.

1. Zebrania sprawozdawcze cz這nk闚 sekcji odbywaj si corocznie, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, w terminach zaakceptowanych przez zarz康 ko豉.

2. Zebranie cz這nk闚 sekcji mo瞠 by zwo豉ne w ka盥ym czasie na 膨danie zarz康u ko豉, z inicjatywy kierownictwa sekcji lub na wniosek 1/3 liczby cz這nk闚 sekcji.

3. Zebranie cz這nk闚 sekcji zwo逝je przewodnicz帷y sekcji, podaj帷 do wiadomo軼i, w spos鏏 przyj皻y w danym 鈔odowisku, w tym obligatoryjnie tak瞠 na tablicach og這sze sekcji, co najmniej z wyprzedzeniem 14 dniowym, termin, miejsce i proponowany porz康ek obrad.

4. Dla wa積o軼i obrad sekcji wymagana jest obecno嗆 co najmniej po這wy liczby cz這nk闚 w pierwszym terminie. W drugim za terminie obrady s wa積e niezale積ie od liczby obecnych cz這nk闚.

5. Porz康ek dzienny zebrania sekcji powinien zawiera:
1) na zebraniu sprawozdawczym: sprawozdanie przewodnicz帷ego z dzia豉lno軼i sekcji za rok sprawozdawczy oraz plan pracy na rok nast瘼ny,
2) na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym: sprawozdanie przewodnicz帷ego sekcji za okres kadencji, przyj璚ie planu dzia豉nia na kadencj nast瘼n, wyb鏎 nowego przewodnicz帷ego, jego zast瘼cy i ewentualnie innych cz這nk闚 kierownictwa sekcji oraz wyb鏎 delegat闚 na walne zgromadzenie delegat闚 ko豉.

6. Wybory delegat闚 odbywaj si wed逝g ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarz康 okr璕u. Wa積o嗆 mandat闚 delegat闚 trwa przez okres kadencji.

7. W razie zdekompletowania kierownictwa sekcji, wybor闚 uzupe軟iaj帷ych dokonuje zebranie sprawozdawcze lub zwo豉ne w trybie podanym w ust.2 niniejszego paragrafu.

22.

1. Sekcja jako jednostka organizacyjna ko豉, dzia豉 w ramach uprawnie ko豉 i na podstawie upowa積ienia udzielonego przez zarz康 ko豉.

2. Sekcja wsp馧pracuje z innymi sekcjami ko豉, a za zgod zarz康u ko豉 mo瞠 podejmowa wsp馧dzia豉nie z innymi ko豉mi.

3. Posiedzenia kierownictwa sekcji odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz w kwartale. Tematyka zebrania powinna opiera si o uchwalane plany pracy i sprawozdawczo嗆 z ich realizacji oraz dotyczy informacji o najwa積iejszych uchwa豉ch w豉dz Zwi您ku wszystkich szczebli organizacyjnych.

4. Zebrania kierownictwa sekcji s protoko這wane. Protoko造 s odczytywane i przyjmowane na nast瘼nych posiedzeniach.

6. Przepisy ko鎍owe

23.

W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie stosowa nale篡 regulaminy i instrukcje oraz inne przepisy uchwalone przez Zarz康 G堯wny PZW na podstawie Statutu PZW.

24.

Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwa陰 nr 27 ZG PZW z dnia 26 pa寮ziernika 2002 roku. Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem jego zatwierdzenia.