Taryfikator Mandatów wędkarskich.


Taryfikator mandatów

Dziennik Ustaw Nr 208 -14382- Poz. 2023

 

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

 

z dnia 24 listopada 2003 r.

 

w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 

(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

 

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.
2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

 


 

ZAŁĄCZNIK

 

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

 

TABELA A

Lp.Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabeląNaruszenieGrzywna
w zł
[...]
36art. 27 ust. 1 pkt 1 u.r.ś.Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów200
 

art. 27 ust. 1 pkt 2 u.r.ś.
Dokonywanie amatorskiego połowu ryb: 
371) o wymiarach ochronnych100
382) w okresie ochronnym200
393) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę100
404) łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką200
415) wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa200
426) wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą100
437) wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem200
[...]
49art. 27 ust. 1 pkt 3 u.r.ś.Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego300
50Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb200
51Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela200
 

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

u.r.ś. - ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229),

 

 

 I poniżej  szczegółowy TARYFIKATOR wszystkich wykroczeń związanych z wędkarstwem.

 

T A R Y F I K A T O R
Kwalifikacja
Czyn
Grzywna lub art.41
Art.27a ust.1 pkt.1
Brak przy sobie upoważnienia do połowu na rzecz
uprawnionego do rybactwa na podstawie (art.5) 100 zł i więcej lub
art.41
Art.27a ust.1 pkt.2a

Brak przy sobie karty wędkarskiej (art.7 ust.2) 200 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.2b
Brak zezwolenia (art7 ust.2a) lub wbrew zezwoleniu 200 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.2b
Wymiary ochronne/regulaminowe (art.7 ust.2a) 50 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.2b
Limity
Ilościowe/regulaminowe (art.7 ust.2a)
50 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.2b
Okresy Ochronne/regulaminowe (art7 ust.2a) 50 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.2b
Technika połowu niezgodna z R.A.P.R.(art..7 ust.2a) 50 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.2b
Brak wpisu do rejestru (art.7 ust.2a) i inne 20 zł i więcej lub art.41
Art.27a ust.1 pkt.3
Ryby przeznaczone na przynętę mogą być
wprowadzone do wód z których zostały pozyskane (art.7 ust.1a) 50 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.4
Brak tablic w obrębach hodowlanych i obrębach
ochronnych , niewłaściwe oznakowanie ,
bezprawne oznakowanie , niszczenie tablic (art.16) 100 zł i więcej lub art.41
Art.27a ust.1 pkt.5
Wstęp do obrębów hodowlanych bez uzgodnienia
lub niezgodnie z ustaleniami (art.13 ust.2) 100 zł i więcej lub art.41
Art.27a ust.1 pkt.6
Połów ryb ze sprzętu niezarejestrowanego lub
nieoznakowanego lub oznakowanego niezgodnie z
przepisami .Litery, cyfry nie mniej niż 10 cm i nie
mniej niż 1 cm grubości – obie burty (art.20 ust.2) 100 zł i więcej
Art.27a ust.1 pkt.7
Połów ryb ze sprzętu pływającego sprzeczny z
zasadami bezpieczeństwa które określa ustawa o
żegludze śródlądowej – kamizelki ratunkowe ,
zasady połowu ryb na drodze wodnej(art.20 ust.6) 100 zł i więcej lub art.41
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów ryb chronionych ustawą o ochronie przyrody
(art.8 ust.1pkt.1)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów ryb o wymiarach ochronnych (art.8 ust.1 pkt.2)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów ryb w okresie ochronnym ( art.8 ust.1 pkt.3 )
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów węgorza ponad limit 2 szt. ( art.8 ust.1 pkt.3a)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów w odległości mniejszej niż 50m od budowli i
urządzeń hydrotechnicznych (art.8 ust.1 pkt.4)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów sieciami , wędkami lub kuszami innymi niż
określone w przepisach ( art.8 ust.1 pkt.5)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów więcej niż dwoma wędkami jednocześnie (art.8 ust.1 pkt.11)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów łososiowatych i lipieni więcej niż jedną
wędką jednocześnie ( art.8 ust.1 pkt.11)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów w odległości mniejszej niż 50m od
rozstawionych w wodzie sieci ( art.8 ust.1 pkt. 12a)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów w odległości mniejszej niż 75m od
oznakowanego połowu ryb kusza (art.8 ust.1 pkt.12b)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Kwalifikacja
Czyn
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w
sposób ciągły , z wyłączeniem połowu ryb z pod lodu ( art.8 ust.1 pkt.12c)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.1
Połów kuszą: łososiowych i węgorzy (art.8 ust.1 pkt.13a)
na szlaku żeglownym ( art.8 ust.1 pkt.13b)
od 15.X do 15V (art.8 ust.1 pkt.13c)
przy użyciu aparatu tlenowego (art.8 ust.1 pkt.13d)
w odległości mniejszej niż 75m od innych osób i
zastawionych w wodzie sieci (art.8 ust.1 pkt.13e)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.2
Połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami
– dopuszczalny połów podrywka w miejscu i w czasie połowu ryb wędką (art.7 ust.1)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.2
Wprowadzanie do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb 

(art.10 ust. 1 pkt.2) Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art.27b ust.1 pkt.2
Połów ryb w miejscu i w czasie zakazanym uchwałą
przez zarząd województwa (art.17 ust.7)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art27b ust.1 pkt.3
Naruszanie warunków chowu i hodowli raków, minogów oraz innych organizmów żyjących w wodzie, rak błotny i szlachetny nie może być
łowiony amatorsko (art.2 ust.1 lub 2 ust.2)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art27b ust.1 pkt.4
Zarybianie nie zgodne z przepisami.
Zarybiać może: uprawniony do rybactwa, instytut badawczy, uczelnia, fundacja 

lub organizacja producentów ryb, lub organizacja społeczna z
uprawnionym do rybactwa, organ administracji publicznej we współpracy j/w, 

dyrektor parku narodowego (art.4b ust.1)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art27b ust.1 pkt.5
Nie wypuszczanie ryb złowionych: gatunkowo chronionych, w okresie ochronnym, o wymiarach ochronnych, ponad limit węgorza (art.9 ust.1)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art27b ust.1 pkt.5
Dotyczy Rybaków: jeśli 10 % złowionych ryb przy
użyciu sieci ciągnionych jest nie wymiarowa, a 

przużyciu sieci stawnych 5 % wypuszcza się do tego samego łowiska (art.9 ust.2)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art 7b ust.1 pkt.5
Połów ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa bez
dokumentu stwierdzającego upoważnienie (art.5)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności
Art 27b ust.1 pkt.5
Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe może
posiadać: uprawniony do rybactwa lub osoba upoważniona na podstawie art.5 osoba
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu, dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby (art.20 ust.1) .
Brak oznakowania sprzętu rybackiego przez uprawnionego (art.20 ust.4)
Zakaz podejmowania z wody narzędzi i urządzeń połowowych (art.20 ust.5)
Powyżej 200 zł lub kara ograniczenia wolności

Kwalifikacja
Przestępstwo 
Kto :
Art.27c ust.1 pkt.1
Poławia raka szlachetnego lub błotnego nie będąc do tego uprawnionym(art.2 ust.1)
Grzywna ,ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2
Art.27c ust.1 pkt.2
Nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą
poławiającą na jego rzecz , poławia ryby rybackimi
narzędziami lub urządzeniami połowowymi (art.4 lub art.5)
Art.27c ust.1 pkt.3
Narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie Art.3 ust.4 pkt.1 / minister może wprowadzić zakaz wprowadzania lub przenoszenia
ryb obcego gatunku , na które nie są wymagane dodatkowe zezwolenia/.
Art.27c ust.1 pkt.4
Wprowadza ryby gatunku obcego bez wymaganego zezwolenia (art.3 i pkt.1)
Wprowadza ryby gatunku obcego na które nie jest wymagane zezwolenie (art.3 i pkt.2)
Przenosi ryby określonych gatunków ryb wbrew
przepisom wydanych na podstawie art.3 ust.3 (art.3 i pkt.3)
Poławia ryby przy użyciu prądu (art.8 ust.1 pkt.6)
Poławia ryby środkami odurzającymi i trującymi (art.8 ust.1 pkt.7)
Poławia ryby narzędziami kaleczącymi (art.8 ust.1pkt.8)
Poławia ryby materiałami wybuchowymi (art.8 ust.1 pkt.9)
Poławia ryby przez ich głuszenie (art.8 ust.1 pkt.10)
Zabrania się pozyskiwania ikry ryb / o wymiarach
ochronnych i w okresie ochronnym / oraz
niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach (art.8 ust.2)
Zabrania się przechowywania , posiadania , przewożenia , przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem art.8 i 9 (art.10 ust.1 pkt.1)
Zabrania się połowu ryb i raków przez wyciąganie ich z nor oraz naruszania nor (art.11)