Regulaminy Zawodów Wędkarskich.


Ramowy regulamin rozgrywania zawodów wędkarskich dla koł PZW Opole

Załącznik nr 3 
do uchwały 121/prezydium/2014 z dn. 15.12.2014 r.

 

 RAMOWY REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

W KOŁACH I KLUBACH OKRĘGU OPOLSKIEGO.

 

 

 1. Zawody kołowe (klubowe) mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia rybackiego użytkownika wód.

   

 2. W zawodach kołowych (klubowych) prawo startu mają wszyscy członkowie koła (klubu), którzy wnieśli aktualną opłatę za wędkowanie w Okręgu Opolskim.

   

 3. Zawody rozgrywane mogą być z podziałem na kategorie.

   

 4. Zawody dzielimy na towarzyskie lub mistrzowskie (Mistrzostwa Koła (Klubu) – rozgrywane są zgodnie z zasadami sportu kwalifikowanego).

   

 5. Zawody rozgrywane mogą być w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, podlodowej, gruntowej, muchowej. W przypadku dyscypliny podlodowej grubość pokrywy lodowej nie może być mniejsza niż 15 cm, obowiązuje także posiadanie linki asekuracyjnej o długości 10 m.

   

 6. W trakcie zawodów należy bezwzględnie przestrzegać zasad obowiązujących w przepisach o występowaniu burzy (patrz organizacja zawodów spławikowych).

   

 7. Wszystkich startujących obowiązuje posiadanie siatki do przetrzymywania ryb o długości minimum 1,5 m. Używanie innego sprzętu do przetrzymywania ryb jest zabronione. Ryby powinny być przechowywane w stanie żywym.

   

 8. Zawody spławikowe, spinningowe, gruntowe i muchowe rozgrywane są wyłącznie na żywej rybie. W zawodach spinningowych i muchowych ryba wraca do wody zaraz po zmierzeniu, a w spławikowych i gruntowych zaraz po zważeniu. Rozgrywanie zawodów na martwej rybie dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody rybackiego użytkownika wody.

   

 9. W czasie zawodów łowione są ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego, oraz z zachowaniem wymiarów zgodnie z RAPR oraz uchwałami ZO PZW.

 

 1. Zawody podlegają kontroli przez organy uprawnione. Organom kontrolnym należy każdorazowo przedstawić:

 

 1. listę wszystkich uczestników zawierającą ich imiona i nazwiska, oraz przynależność do Koła i Okręgu,

 2. oryginał zgody na organizację zawodów wystawiony przez ZO w Opolu,

 3. terminarz zawodów kołowych (klubowych) przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Kół

   

 1.  Organizując zawody na łowisku „Złów i wypuść” należy zapoznać się i przestrzegać regulamin łowiska (również w kwestii możliwości organizacji na nim zawodów).

 

 1.  W czasie przeprowadzenia przed zawodami treningu obowiązuje zakaz przetrzymywania ryb w siatkach. Ryba po złowieniu i odhaczeniu powinna być jak najszybciej wpuszczona do wody.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 1. Teren zawodów powinien być oznakowany początkiem i końcem obszaru rozgrywania zawodów.

 2.  Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów zobowiązani są do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

   

 3.  Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

   

 4.  Za ryby niewymiarowe, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą        liczbę punktów jak waga ryb  niewymiarowych. Punkty odliczamy od ilości  punktów za ryby wymiarowe. Jeśli liczba punktów karnych jest większa od punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.

 5.  14. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

   15.  Nagrodami na zawodach zakupionymi przez koło lub klub są: puchary, statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wszelkiego rodzaju bony wartościowe.

   16.  Nagrody wręczane są po zakończeniu zawodów. Jeśli koło lub klub prowadzą klasyfikację GPX zawodów kołowych lub klubowych, nagrody mogą być wręczane po podsumowaniu cyklu na jego zakończenie, lub na rocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

   17.  Z zawodów należy sporządzić protokół, który wraz z listą startową oraz wykazem      wręczonych nagród Skarbnik koła zobowiązany jest przedstawić w dziale księgowości ZO PZW przy rozliczeniu miesięcznym.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

REGULAMIN ZAWODÓW GRUNTOWYCH 
1.       Każda wędka używana w zawodach musi posiadać wędzisko, żyłkę i kołowrotek.  Sygnalizacja brania może odbywać się za pośrednictwem dowolnego sygnalizatora brań  za wyjątkiem spławika .

2.       Zawodnik może wędkować maksymalnie na jedną lub dwie wędki – uzależnione od ilości startujących zawodników ( na stanowisku może posiadać dowolna ilość wędek do wymiany)

Zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest posiadać siatkę do przechowywania ryb  wykonanej z miękkiej nitki rozpiętej na  sztywnych obręczach o średnicy nie mniejszej niż 30 cm 

3.       W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych za wyjątkiem przynęt sztucznych i ikry (także jako dodatków do zanęt).

4.       Ogranicza się ilość używanych zanęt do 10 litrów na turę, na jednego zawodnika.

5.       Nęcenie dozwolone jest jedynie za pomocą koszyczków, sprężyn, rur, łyżek i proc zanętowych oraz ręki. Zabrania się używania zdalnie sterownych modeli do wywozu zanęty, działek pneumatycznych i rakiet. 

6.      Nie dozwolone jest korzystanie z markerów (bojek) przy pomocy wędziska do oznaczenia łowiska.

7.       W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych organizatorzy mogę przerwać lub zakończyć zawody. W przypadku zakończenia zawodów wyniki ustala się na podstawie wagi złowionych ryb w chwili zakończenia zawodów.

8.       Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionej ryby. Im wyższa waga złowionych ryb tym wyższe miejsce.

9.       W czasie zawodów łowi się ryby , na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb oraz dodatkowymi przepisami ustanowionymi przez rybackiego użytkownika akwenu.

10.   Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb niewymiarowych, tytułem kary odlicza się od ryb wymiarowych dwukrotnie większa liczbę punktów jak waga ryb nie wymiarowych. 

11.   Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych zanętą lub ziemią, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5% punktów z ilości punktów uzyskanych przez Niego.

12.  Rybę należy tak holować ,aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów, w innym razie może zostać niezaliczona.

13.  Każdy zawodnik ,którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiada, może ten fakt zgłosić sędziemu ale nie musi.

14.  Uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne zachowanie czystości na stanowiskach przez Nich zajmowanych po zakończeniu zawodów. 

15.  Stanowiska zawodnikom przyporządkowane są na podstawie dokonywanego przez Nich losowanie przed rozpoczęciem zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

Wszystkie zawody w kole powinne być rozgrywane na żywej rybie.

1. TEREN ZAWODÓW.
1.1. Zawody mogą odbywać się na wodach bieżących lub stojących. Organizator zobowiązany jest
do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb.
1.2. Przy łowieniu z brzegu długość sektora powinna być taka, aby na każdego zawodnika przypadał
średnio odcinek nie krótszy niż 150 metrów linii brzegowej
2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH,
2.1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze
sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.
2.2. Na wodach krainy pstrąga i lipienia obowiązują ograniczenia dotyczące budowy przynęty; jako
przynęty mogą być używane: woblery, błyski obrotowe, rippery, twistery, cykady, dewony.
Przynęty mogą być uzbrojone jednym lub dwoma haczykami, z jednym, dwoma lub trzema
grotami . Dozwolone są przynęty wykonane z gumy,
plastyku, metalu, drewna i ich kombinacji. Zakazane jest używanie przynęt, w których użyto
materiałów do ich produkcji ze skóry, pióra, sierści naturalnych i syntetycznych.
2.3. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz z
jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska, stosowania dwóch lub więcej
uzbrojonych przynęt, oraz dodatkowych pływających obciążeń przynęty i sygnalizatorów brań.
3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.
3.1. Zawody mogą być rozgrywane:
- w kategoriach: seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie,
- w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej..
3.2. Czas trwania tury powinien wynosić od 4 do 7 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania
tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 3 godziny.
3.3 Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – podawany jest minimum 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów i oznacza
zezwolenie na wyjście lub wypłynięcie zawodników na wybrane stanowiska w sektorze,
- drugi sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zwodów
- trzeci sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.
Po tym sygnale w zawodach rozgrywanych z brzegu obowiązuje zawodników określony czas (15
minut) na zdanie kart startowych sędziemu. O braku możliwości zdania karty zawodnik
telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub sędziego głównego, który podejmuje
odpowiednią decyzję.
3.4. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez
siebie miejscu w sektorze. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny
wynosić 50 metrów, liczone wzdłuż linii brzegowej podczas łowienia z brzegu, brodzenia oraz
podczas łowienia z jednostek pływających. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta
może być zmniejszona.
3.5. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, od pierwszego sygnału do czasu zdania karty startowej,
zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy
fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w
zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie
informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania
złowionych ryb.
3.6. Podczas zawodów rozgrywanych z brzegu, brodzenie dopuszcza się wyłącznie za zgodą
organizatora. O dopuszczeniu brodzenia organizator informuje w komunikacie nr 2. Organizator
ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej.
3.7,,. Łowienie z jednostek pływających dozwolone jest z jednostek zakotwiczonych lub dryfujących.
Zabrania się łowienia w trolingu.
Łodzie i pontony ze sztywną podłogą muszą być o długości minimum 3,60m, dla zapewnienia
swobodnego wędkowania zawodnikom oraz wyposażone w kapoki i kotwicę z liną o długości
dostosowanej do maksymalnej głębokości łowiska. O dopuszczeniu jednostek pływających do
zawodów decyduje komisja techniczna powołana przez Sędziego Głównego.
Organizator zawodów rozgrywanych zwłaszcza na dużych zbiornikach wodnych zobowiązany jest
do zapewnienia odpowiedniej liczby sprawnych motorowych łodzi ratunkowych, patrolujących
teren zawodów i w razie potrzeby udzielających szybkiej pomocy zawodnikom na jednostkach
pływających. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosond oraz urządzeń nawigacyjnych.
3.11. Sędziowie muszą być dodatkowo, jednakowo oznakowani i zaopatrzeni w jednakowe (oznaczone
przez organizatora) przymiary.
3.12. Sędzia jest zobowiązany do zachowania maksymalnej ostrożności przy podpływaniu do
zawodników i mierzeniu ryb, by swoim zachowaniem nie płoszył ryb zawodnikom.
4. ZAWODY ROZGRYWANE Z BRZEGU.
4.1. Wariant 1.
Organizator zawodów określa granice sektorów dzieląc je na podsektory (oznakowanie sektorów i
podsektorów powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny) o długości max 500m
linii brzegu. Zawodnicy startują z podsektorów. Podsektory mogą być jednoosobowe (minimum
150m) lub trzy osobowe (max 500m) przydzielane na podstawie losowania w oparciu o system
komputerowy. Zawodnik zobowiązany jest przez okres 30 minut łowić w wylosowanym
podsektorze, później może łowić w całym sektorze. Organizator zobowiązany jest do określenia
czasu i sposobu zajęcia miejsca w podsektorach informując o tym w komunikacie nr 1. Na każdy
podsektor wyznacza sędziego kontrolnego. Zawodnicy poruszają się w granicach własnego sektora.
Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania ryb w siatce w dobrej kondycji do czasu przybycia
sędziego. Sędzia mierzy je, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do
1mm) oraz gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i
sędziego.
5. ZAWODY ROZGRYWANE Z JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH.
5.1. Wariant 1.
Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników i sędziego.
Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i podania jej sędziemu w
podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza.
Długość ryby (z dokładnością do 1mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i
potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.
Zabrania się pomocy:
- w podbieraniu złowionej ryby,
- w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika.
Wariant 2.
Obsada jednostki pływającej składa się z nie więcej niż z dwóch zawodników. Zawodnik jest
zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w siatce lub w innym pojemniku do
przechowywania ryb w dobrej kondycji do czasu przypłynięcia sędziego. O złowieniu ryb
10
zaliczanych do punktacji zawodnik sygnalizuje chorągiewką, umieszczając ją na burcie jednostki
pływającej w widocznym miejscu. Sędzia podpływa do zawodnika, mierzy ją po czym natychmiast
wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie
startowej i potwierdzone podpisami zawodnika i sędziego.
Po zakończeniu tury zawodów zawodnik zobowiązany jest do uzyskania podpisu w karcie
startowej od partnera z jednostki pływającej potwierdzającego ilość złowionych ryb oraz w
określonym czasie (maximum 30 minut) zdać kartę startową sędziemu.
O braku możliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego sektorowego lub
sędziego głównego, który podejmuje odpowiednią decyzję.
Organizator zobowiązany jest do:
- zabezpieczenia odpowiedniej liczby jednostek pływających dla sędziów (wyposażonych w silniki
spalinowe) na każdy sektor, gwarantując obsłużenie każdego zawodnika w przeciągu kilku minut
od chwili sygnalizacji o złowieniu ryby,
- zaopatrzenia każdej jednostki pływającej w dwie chorągiewki w kolorze żółtym,
- dodatkowego wyposażenia sędziów kontrolnych w odpowiedni sprzęt do obserwacji i łączności.
Sędziowskie jednostki pływające pełnią jednocześnie rolę łodzi ratunkowych.
Zabrania się pomocy:
- w podbieraniu złowionych ryb,
- w holowaniu ryby przez wiosłowanie lub używanie silnika.
Zawodnicy dysponują jednostką pływającą na zmianę, połowę czasu trwania tury zawodów.
Dysponowanie jednostką pływającą rozpoczyna zawodnik z niższym numerem startowym.
Zawodnik ma prawo używać do napędu jednostki pływającej własnego silnika elektrycznego lub
spalinowego o mocy max 13KM (10kW) (o ile tego typu silników nie zapewni organizator).
Jednostka pływająca z zawodnikami może być holowana przez inną jednostkę biorącą udział w
zawodach wyłącznie po zakończeniu tury, jednak za zgodą wszystkich zawodników znajdujących
się w tych jednostkach pływających. Organizator może zakazać stosowania silników spalinowych
w zawodach jeśli na danym łowisku używanie ich jest zabronione. O zakazie używania silników
spalinowych organizator musi poinformować w komunikacie nr 1.
6. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.
6.1. W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych: boleń,
brzana, głowacica, jaź, kleń, lipień, łosoś, okoń, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany, sandacz,
sum, szczupak, troć, troć jeziorowa. Ryby zahaczone poza obrębem głowy nie są zaliczane do
punktacji. Obręb ten wyznaczają pokrywy skrzelowe.
6.2. Obowiązuje następująca punktacja:
a. głowacica i sum:
- za wymiar określony przez regulamin 700 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.
b. łosoś, troć, troć jeziorowa, szczupak i sandacz:
- za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c. boleń i brzana:
- za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d. lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany:
- za wymiar określony przez regulamin 300 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
e. jaź i kleń:
- za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.
11
f. okoń:
- za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.
Obowiązują okresy ochronne łowionych ryb określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb
oraz niżej wymienione wymiary, poniżej których nie zalicza się ryb do punktacji.
- głowacica, sum - 70 cm
- łosoś, troć, troć jeziorowa - 50 cm
- szczupak, sandacz - 50 cm
- boleń, brzana - 40 cm
- lipień, pstrąg potokowy, tęczowy i źródlany - 30 cm
- jaź, kleń - 25 cm
- okoń - 18 cm
Nie obowiązują limity ilościowe ryb zaliczanych do punktacji.
Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra.
Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.
6.3. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru,
komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela
się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez
zawodnika w danej turze. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi
przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników z
danego sektora w danej turze (lub zawodów jeżeli w danej turze nikt nie złowił tego gatunku ryby).
Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego
gatunku, którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.
7. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W danej turze:
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się w sektorze inaczej niż pieszo w czasie zawodów z brzegu,
- nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie,
- łowienie podczas przemieszczania się jednostki pływającej na nowe stanowisko, tzw. „troling”
- udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,
- nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.
- łowienie w innym niż wylosowanym sektorze lub poza granicami swojego sektora.
W całych zawodach:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków
zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego
czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),
- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura
zawodów,
- używanie osęki do „lądowania” ryb,
- używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych z przepisami.